Disclaimer – Privacy

Disclaimer website www.flexim.eu en aanverwante websites

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Flexim International B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van deze website. 
De verstrekte informatie is indicatief en kan op ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Flexim International B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden van informatie op de website dan wel van informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Daarnaast is Flexim International B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website –waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, teksten, foto’s e.d. berusten uitsluitend bij Flexim International B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande toestemming van Flexim International B.V. niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) openbaar maken, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen gebruik (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Privacyverklaring Flexim International bv
In deze privacyverklaring legt Flexim International bv (Flexim) uit welke persoonsgegevens Flexim verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Flexim respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.flexim.eu en aanverwante websites, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Flexim worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Flexim te maken hebben. Flexim houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Flexim of wanneer u anderszins contact heeft met Flexim, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Flexim, legt Flexim de door u opgegeven gegevens vast. Flexim bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Flexim gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Flexim of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Flexim naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van Flexim bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Flexim te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Flexim kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Flexim raadt u aan de privacy policies van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookies
Flexim maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Flexim beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Flexim gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Flexim inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flexim heeft hier geen invloed op. Flexim heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Flexim geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. 

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Flexim.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Flexim opnemen door het sturen van een e-mail naar: info [@] flexim.eu. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Flexim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Versie januari 2016